top of page

Download ISO certifications, 

Policy statement ISO certifications

ISO14001 voor wit achter.png
ISO45001 voor wit achter.png
ISO27001 voor wit achter.png
ISO9001 voor wit achter.png
ecovadis 2024.png
Co2 logo.jpg

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten 

De directie van JPG Hulsebosch verklaart hierbij dat zij een managementsysteem heeft geïntegreerd binnen de totale bedrijfsorganisatie. Dit managementsysteem voldoet tenminste aan de geldende arbowet en -regelgeving en aan de eisen die ISO 9001 (kwaliteit/organisatie), ISO 27001 (IT/data security), ISO14001 (milieu/sustainability) en ISO 45001 (gezondheid/veiligheid) hier aan stelt. Verder is binnen JPG Hulsebosch de Cao Meubelindustrie van toepassing. In de markt wil JPG Hulsebosch bekend staan als een betrouwbare speler, die kwalitatief hoogwaardige producten aflevert. 

 

Scope ISO 9001/27001/14001/45001 

Het vervaardigen en/of samenstellen van professionele merkpresentaties, instore promoties, etalages en visuals in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 26-04-2023. 

 

Klantwensen 

Binnen onze bedrijfsprocessen staat de wens van de klant centraal. Deze zorgt er namelijk voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft. De formulering van deze wens is tot stand gekomen door de analyse van de klantcontacten. 

 

Deze wens is vertaald in een producten- en/of dienstenpakket, welke door onze organisatie wordt geleverd. In het managementsysteem staat beschreven hoe onze organisatie ervoor zorgt dat we hieraan blijven voldoen. 

  

Jaarlijks zullen de ervaringen omtrent de klantwensen worden geactualiseerd in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem. 

 

Managementsysteem  

Dit managementsysteem bevat de beschrijving van onze processen, waarbij ISO 9001 (kwaliteit/organisatie), ISO 27001 (IT/data security), ISO 14001 (milieu/sustainability) en ISO 45001 (gezondheid/veiligheid) als uitgangspunten zijn genomen. 

 

De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en voor het voldoen aan de wet- en regelgeving. De KAM-Coördinator is belast met het beheer van het managementsysteem. Als lid van het management heeft hij zich ervan overtuigd dat alle medewerkers de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij in staat zijn de benodigde voorschriften uit te voeren. 

 

Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het managementsysteem is voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het systeem (zoals procedures en werkvoorschriften) beoordelen. 

 

Veiligheid 

Veiligheid en gezondheid hebben een prominente rol in de bedrijfsvoering. Op operationeel niveau betekent dit dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk persoonlijk letsel, evenals materiële schade voorkomen dient te worden. Dit voor zowel eigen medewerkers als voor derden. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de arbeids- en  

milieuomstandigheden een belangrijke randvoorwaarde. Verder committeert de directie zich aan het voorkomen van gezondheidsschade voor haar medewerkers door een actief arbobeleid te voeren. 

 

Milieu 

Milieu heeft een prominente rol in onze bedrijfsvoering. Op operationeel niveau betekent dit dat bij de uitvoering milieu een essentiële randvoorwaarde is. Dit voor zowel eigen medewerkers als voor derden. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de milieuomstandigheden een belangrijke voorwaarde.  

 

FSC ®

JPG Hulsebosch is verbonden aan de Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico of een van haar dochter- of gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: FSC), door een lid te zijn van FSC (FSC-C183587) (certificaatnummer SKH - COC -000792) of door het hebben van een contractuele overeenkomst met FSC. Hierbij verklaart JPG Hulsebosch nadrukkelijk  

dat zij het “Beleid voor de samenwerking van organisaties met FSC” (“Policy for the Association of Organizations with FSC”), die gepubliceerd staat op www.fsc.org, heeft gelezen en begrepen. Dit beleid bepaalt de positie van FSC met betrekking tot onaanvaardbare activiteiten van organisaties en personen, die zich reeds associëren met FSC, geassocieerd willen worden met FSC, of zich willen distantiëren van FSC. In dit kader stemt de JPG Hulsebosch er nadrukkelijk mee in om, op dit moment en in de toekomst, zolang de relatie met FSC bestaat, niet direct of indirect betrokken te zijn bij de volgende onaanvaardbare activiteiten: 

  1. Illegale houtkap of de handel in illegale hout- of bosproducten; 

  1. Schending van traditionele burger- of mensenrechten in of door de bosbouwactiviteiten; 

  1. Vernietiging van bossen met een hoge natuur(behoud)waarde (high conservation values forest) door de bosbouwactiviteiten; 

  1. Aanzienlijke omvorming van bossen naar plantages of niet-bos landgebruik; 

  1. Introductie van genetisch gemodificeerde organismen bij bosbouwactiviteiten; 

  1. Schending van één van de ILO-kernverdragen, zoals vastgelegd in de “ILO  Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work” (1998), de ILO-verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk. 

De beleidsverklaring van JPG Hulsebosch met betrekking tot Fundamentele FSC-Arbeidsvoorwaarden, gedefinieerd in FSC-STD-40-004 V3.1 (FSC Chain of Custody Certification), is opgenomen in deze verklaring als bijlage. 

 

PEFC 

JPG Hulsebosch heeft zich tevens voorgenomen te certificeren voor PEFC Chain of Custody. De PEFC Chain of Custody certificering is gebaseerd op de standaard PEFC (ST 2002:2020). Deze standaard verzekert dat bosproducten met een PEFC claim of label afkomstig zijn uit een PEFC gecertificeerd bos, of van gerecyclede of controlled sources. JPG Hulsebosch verwerkt PEFC gecertificeerde materialen in haar maatwerkprojecten.  Zie hier de getekende managementverklaring PEFC.

Informatiebeveiliging 

Informatie is één van de belangrijkste middelen van een organisatie. Het borgen van de toegankelijkheid en betrouwbaarheid ervan is een essentieel onderdeel van een verantwoorde bedrijfsvoering en heeft betrekking op: 

  • Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van informatie; 

  • Het beschermen van informatie tegen kennisname en mutatie door onbevoegden; 

  • Het waarborgen van de correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van informatie en informatieverwerking. 

 

Aan alle medewerkers wordt opgedragen om zorgvuldig met deze drie aspecten om te gaan en bij alle informatie er zo goed mogelijk voor te zorgen dat deze integer, beschikbaar en waar nodig exclusief is. 

 

Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen 

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende middelen (opleiding/materieel/ infrastructuur) op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en informatiebeveiliging beschikbaar zijn. Tijdens de periodieke review worden wijzigingen hierop aangegeven. 

 

Corrigerende, preventieve, en verbeterende maatregelen 

Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, milieu, informatiebeveiliging binnen de organisatie aan te geven. Dit met als doel het continu verbeteren van de omstandigheden binnen JPG Hulsebosch. 

 

Doelstellingen 

Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem worden jaardoelen geformuleerd (B-660c) en geëvalueerd. Deze worden per aspect opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten. Deze jaardoelen vormen een levend onderdeel van deze beleidsverklaring. 

 

Noordwijkerhout, 22-08-2023, 

 

Iwan J.P.G. Hulsebosch 

Managing Director 

bottom of page