Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel I. Algemeen.

 1. Op alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door JPG Hulsebosch B.V.B.A. zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: ALV) van toepassing, tenzij JPG Hulsebosch B.V.B.A. en de opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. In deze ALV wordt onder opdrachtnemer verstaan: JPG Hulsebosch B.V.B.A.. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder tot wie de vorengenoemde offerte of overeenkomst is gericht.
 3. Algemene voorwaarden van de leverancier, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing.
 4. Eventuele afwijkingen van deze ALV dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 5. Daar waar in de ALV wordt gesproken over “producten” kan onder zulks worden verstaan: producten, diensten, materialen, onderdelen van, halffabricaten of een combinatie hiervan.
 6. JPG Hulsebosch B.V.B.A. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de ALV eenzijdig te wijzigen. JPG Hulsebosch B.V.B.A. zal opdrachtgever binnen een redelijke termijn, voorafgaand aan de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, hieromtrent informeren.

 

Artikel II. Offertes en overeenkomst.

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. De door JPG Hulsebosch B.V.B.A. uitgebrachte offerte, alsmede de door JPG Hulsebosch B.V.B.A. verstrekte tekeningen, berekeningen en beschrijvingen, blijven eigendom en dienen, indien geen opdracht met de opdrachtgever tot stand komt, onverwijld te worden teruggestuurd. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van JPG Hulsebosch B.V.B.A., niet aan derden ter inzage worden gegeven.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in, dat gegevens betreffende de door JPG Hulsebosch B.V.B.A. gehanteerde productie en/of constructiemethoden niet aan derden worden getoond, bekend worden gemaakt en/of worden gebruikt.
 4. JPG Hulsebosch B.V.B.A. is pas gebonden nadat een opdracht door JPG Hulsebosch B.V.B.A. of door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.
 5. Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij JPG Hulsebosch B.V.B.A. geldende normale werkuren.
 6. Bij het uitbrengen van een offerte geldt standaard een geldigheidsduur van 30 dagen na de offertedatum. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel III. Advies en projectkosten.

 1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie, inrichtingsvoorstel of ontwerp in enigerlei vorm zijn een standaard onderdeel van de offerte en zullen de opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, door JPG Hulsebosch B.V.B.A. in rekening worden gebracht indien de offerte uiteindelijk niet leidt tot een opdracht.
 2. De rechten van het intellectuele eigendom op de door JPG Hulsebosch B.V.B.A. verstrekte adviezen, afbeeldingen en omschrijvingen blijven te allen tijde aan JPG Hulsebosch B.V.B.A. voorbehouden.
 3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. JPG Hulsebosch B.V.B.A. kan evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gegeven advies.

 

Artikel IV. Prijzen.

 1. De overeengekomen prijzen gelden exclusief omzetbelasting en exclusief aanvullende diensten als in de offerte omschreven maar niet direct te calculeren. Kosten voor dit extra werk en de aanvullende diensten worden door JPG Hulsebosch B.V.B.A. op basis van nacalculatie berekend en aan de opdrachtgever doorbelast.
 2. De overeengekomen prijzen gelden inclusief vervoerskosten naar de interne plaats van bestemming, montage op de plaats van bestemming alsmede de verpakking van de te plaatsen of af te leveren producten of objecten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Aanvullende werkzaamheden, niet in de offerte opgenomen, maar voortvloeiende uit de opdracht en noodzakelijk voor een correcte en gewenste afhandeling van de opdracht, worden apart berekend.
 4. Indien op verzoek van de opdrachtgever, de levering wordt uitgesteld ofwel dient te worden bespoedigd, dan heeft JPG Hulsebosch B.V.B.A. recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten.
 5. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is JPG Hulsebosch B.V.B.A. gerechtigd deze uren extra in rekening te brengen.
 6. De door JPG Hulsebosch B.V.B.A. gehanteerde tarieven waarop de projectprijzen zijn gebaseerd gelden voor een periode van één jaar ingaande op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar en eindigend op 31 december van het desbetreffende kalenderjaar.
 7. Voorgenomen prijswijzigingen worden door JPG Hulsebosch B.V.B.A. tijdig maar in ieder geval uiterlijk 3 maanden vóór het einde van het kalenderjaar aan de opdrachtgever doorgegeven.
 8. Prijswijzigingen zijn, m.u.v. het bepaalde onder lid 9 van dit artikel, van toepassing op projecten waarvoor nog geen offerte is uitgebracht en die overeenkomen met de genoemde tijdsperiode waarbinnen de offerte moet worden uitgebracht.
 9. Ten tijde van het uitbrengen van de offerte zijn de prijzen gebaseerd op de dan geldende grondstof-, materiaal- en kunststofprijzen. Mochten echter de prijsontwikkelingen van de grondstof-, materiaal- en kunststofprijzen daartoe aanleiding geven dan is JPG Hulsebosch B.V.B.A. gerechtigd om deze prijsstijging over lopende offertes door te berekenen aan de opdrachtgever. Ook al valt dit binnen de geldigheidsduur van de desbetreffende offerte.

 

Artikel V. Montage.

 1. Daar waar nodig en van toepassing zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. Indien de betreffende tekeningen niet binnen de afgesproken termijn na ontvangst door de opdrachtgever, vergezeld van een verklaring voor akkoord van de opdracht, worden geretourneerd neemt JPG Hulsebosch B.V.B.A. aan dat opdrachtgever akkoord is met de tekeningen.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging, vermissing, diefstal van producten en materialen, tenzij aantoonbaar kan worden gemaakt dat de schuld hiervoor bij JPG Hulsebosch B.V.B.A. ligt.
 3. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of als gevolg van een oorzaak waarvoor de opdrachtgever niet aansprakelijk is, noch waarvoor deze aansprakelijk kan worden gesteld, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen -, redelijk is.

 

Artikel VI. Opslag en verzekering.

 1. In geval er sprake is van opslag van materialen/producten in opdracht van de opdrachtgever bij JPG Hulsebosch B.V.B.A. dienen deze zonder uitzondering te worden verzekerd door de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien JPG Hulsebosch B.V.B.A. producten/materialen produceert i.o.v. de opdrachtgever komt de verzekering van zulks voor rekening van JPG Hulsebosch B.V.B.A. en is deze derhalve ook aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de bepalingen onder lid 5 van dit artikel.
 3. Indien JPG Hulsebosch B.V.B.A. materialen/producten monteert of plaatst in opdracht van of namens de opdrachtgever is JPG Hulsebosch B.V.B.A. niet aansprakelijk voor mankementen aan het product zelf wanneer het materialen/producten betreft die in opdracht van of door de opdrachtgever zelf bij JPG Hulsebosch B.V.B.A. zijn aangeleverd.
 4. Het onder lid 1 van dit artikel bepaalde geldt ook voor de materialen/producten die door de opdrachtgever in opslag gegeven zullen worden bij JPG Hulsebosch B.V.B.A..
 5. JPG Hulsebosch B.V.B.A. is niet aansprakelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele onderverzekering van de opdrachtgever voor de bij JPG Hulsebosch B.V.B.A. aangehouden en in opslag gegeven producten/materialen en/of anderszins.
 6. Opdrachtgever verplicht zich bij het bij JPG Hulsebosch B.V.B.A. in opslag geven van materialen/producten om jaarlijks vóór 31 januari van het desbetreffende kalenderjaar opgave te doen van de totale waarde van de bij JPG Hulsebosch B.V.B.A. opgeslagen goederen. Bij het niet tijdig aanleveren van deze waarde-opgave kan opdrachtgever JPG Hulsebosch B.V.B.A. op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit de bij JPG Hulsebosch B.V.B.A. aangehouden en in opslag gegeven producten/materialen en/of anderszins.
 7. In deze opslagverzekering dienen zaken als: waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme, storm etc. te worden opgenomen in de dekking.

 

Artikel VII. Levering.

 1. De feitelijke levering heeft plaatsgevonden, wanneer de producten en/of materialen in zijn geheel of het belangrijkste gedeelte ervan, door JPG Hulsebosch B.V.B.A. zijn afgeleverd.
 2. JPG Hulsebosch B.V.B.A. behoudt zich het recht voor de opdracht in gedeelten te leveren en/ of te plaatsen en deze deelleveringen te factureren.
 3. Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum dan wel een tijdvak in de overeenkomst vermeld. Aflevering dient op de afgesproken datum of binnen het gestelde tijdvak plaats te vinden.
 4. Indien JPG Hulsebosch B.V.B.A. zijn verplichtingen, zoals afgesproken in lid 3 van dit artikel, niet nakomt is hij van rechtswege in verzuim, mits is overeengekomen dat datum of tijdvak bindend zijn. Is dit niet het geval dan is JPG Hulsebosch B.V.B.A. eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn af te leveren en die aflevering na de aanmaning is uitgebleven.
 5. In geval van overmacht is JPG Hulsebosch B.V.B.A. gerechtigd, hetzij de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 6. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met JPG Hulsebosch gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is, of de opdrachtgever wel in staat zal zijn contractuele verplichtingen jegens JPG Hulsebosch B.V.B.A. te voldoen, is JPG Hulsebosch B.V.B.A. gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 7. Indien de opdrachtgever niet, niet compleet of niet tijdig zorg draagt voor aanlevering van de benodigde materialen die nodig zijn voor een adequate en tijdige uitvoering en levering van de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, is JPG Hulsebosch B.V.B.A. gerechtigd om de extra kosten, voortvloeiende uit dit meerwerk en voor zover niet opgenomen in de offerte, door te berekenen aan de opdrachtgever.
 8. Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van JPG Hulsebosch B.V.B.A. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien – alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, brand, waterschade, diefstal, inbraak, explosies en andere storingen in het bedrijf van JPG Hulsebosch B.V.B.A. of van diens leveranciers.

 

Artikel VIII. Levertijd.

 1. De levertijd gaat in zodra alle navolgende formaliteiten hebben plaatsgevonden, tenzij één of meerdere formaliteiten naar het oordeel van beide partijen niet van toepassing zijn:
 2. De dag waarop akkoord wordt gegeven op de offerte;
 3. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 4. De dag van ontvangst door JPG Hulsebosch B.V.B.A. van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, bevestigingen, vergunningen en dergelijke;
 5. De dag van ontvangst door JPG Hulsebosch B.V.B.A. van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 

Artikel IX. Betaling.

 1. Betaling door de opdrachtgever aan JPG Hulsebosch B.V.B.A. dient plaats te vinden op de overeengekomen datum. Indien geen andere betalingstermijn voor betaling is overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. De door JPG Hulsebosch B.V.B.A. geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn nettoprijzen waarop geen verdere kortingen zoals betalingskortingen van toepassing zijn.
 3. Betaling door de opdrachtgever dient uitsluitend te geschieden in valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
 4. Betalingen door de opdrachtgever dienen zonder aftrek en schuldvergelijking te geschieden ten kantore van JPG Hulsebosch B.V.B.A. of op een door hem aan te geven bankrekening.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft JPG Hulsebosch B.V.B.A. het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen conform de wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van artikel VII behoudt JPG Hulsebosch B.V.B.A. zich, indien van toepassing, het recht van eigendom voor tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen welke JPG Hulsebosch B.V.B.A. uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever heeft.
 7. Zolang geen algehele betaling van de aan JPG Hulsebosch B.V.B.A. toekomende gelden heeft plaatsgevonden mogen de producten door opdrachtgever niet worden vervreemd, beleend, uitgeleend, verhuurd of op welke wijze of titel dan ook uit zijn bedrijf worden gebracht.

 

Artikel X. Reclamering.

 1. Reclameringen dienen vooraleerst schriftelijk te geschieden.
 2. Reclamering ter zake van manco’s, abusievelijke leveringen, schade of uitwendig waarneembare gebreken dienen te geschieden binnen 48 uur na ontvangst van de producten door de opdrachtgever of door klanten van de opdrachtgever.
 3. Indien de onder lid 2 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden vervalt elke vorm van aanspraak tegenover JPG Hulsebosch B.V.B.A..
 4. De producten dienen zich bij reclamering nog te bevinden in de staat waarin ze zijn afgeleverd.

 

 

Artikel XI. Garantie.

 1. Met inachtneming van de onderstaande beperkingen staat JPG Hulsebosch B.V.B.A. in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten als voor de kwaliteit van de daarvoor door hem gebruikte materialen behalve voor zover een en ander door de opdrachtgever aan hem beschikbaar is gesteld.
 2. Indien van toepassing en door partijen uitdrukkelijk afgesproken geldt er per project en per product een af te spreken garantietermijn tussen JPG Hulsebosch B.V.B.A. en de opdrachtgever.
 3. Buiten de garantie vallen door de opdrachtgever aan JPG Hulsebosch B.V.B.A. beschikbaar gestelde producten, onderdelen of materialen.
 4. Gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud of het gebruikt worden voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden dan wel oneigenlijk gebruik, vallen buiten de garantie.
 5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met JPG Hulsebosch B.V.B.A. gesloten overeenkomst voortvloeit, is JPG Hulsebosch B.V.B.A. met betrekking tot deze overeenkomst niet tot garantie gehouden.

 

Artikel XII. Ontbinding.

 1. In geval van een gerechtelijk akkoord, faillissement, onderhandse of wettelijke schuldsanering, stillegging, liquidatie of ernstige kredietproblemen zullen alle nog niet afgewikkelde overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege ontbonden worden, tenzij JPG Hulsebosch B.V.B.A. de opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van de betreffende overeenkomst of een deel ervan te verlangen. In dit geval is JPG Hulsebosch B.V.B.A. zonder een ingebrekestelling gerechtigd om de uitvoering van een dergelijke (deel)overeenkomst op te schorten totdat betaling zeker is gesteld. In een dergelijke situatie is JPG Hulsebosch B.V.B.A. niet tot enige schadevergoeding gehouden en blijven de overige rechten uit de overeenkomst onverminderd van kracht.
 2. In geval zich een situatie of gebeurtenis voordoet als bedoeld onder lid 1 van dit artikel XII zijn alle vorderingen van JPG Hulsebosch B.V.B.A. op de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is JPG Hulsebosch B.V.B.A. gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval is JPG Hulsebosch B.V.B.A. of haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen of gebouwen van de opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De opdrachtgever is in voorkomend geval verplicht om de nodige maatregelen te nemen om JPG Hulsebosch B.V.B.A. in de gelegenheid te stellen de haar toekomende rechten ook feitelijk te kunnen uitvoeren.

 

Artikel XIII. Intellectuele eigendomsrechten.

 1. Een overeenkomst verplicht JPG Hulsebosch B.V.B.A. niet tot levering of overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel eigendomsrecht wordt ervan uitgegaan dat JPG Hulsebosch B.V.B.A. rechthebbende is, totdat de opdrachtgever het tegendeel bewijst.
 3. Indien mocht blijken dat door JPG Hulsebosch B.V.B.A. aan de opdrachtgever verkochte of geleverde producten inbreuk maken op een geldend recht van intellectueel eigendom en de opdrachtgever daarop wordt aangesproken, is de opdrachtgever verplicht JPG Hulsebosch B.V.B.A. daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. JPG Hulsebosch B.V.B.A. zal alsdan naar eigen keuze danwel alsnog het recht verschaffen om de producten te mogen gebruiken danwel producten leveren die geen inbreuk maken op het intellectueel eigendom.

 

 

Artikel XIV. Uitsluiting aansprakelijkheid.

 1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van JPG Hulsebosch B.V.B.A., is JPG Hulsebosch B.V.B.A. nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. JPG Hulsebosch B.V.B.A. is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met de door opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
 3. JPG Hulsebosch B.V.B.A. is nimmer verplicht tot vergoeding van meer schade dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst. Voorts is JPG Hulsebosch B.V.B.A. nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade die JPG Hulsebosch B.V.B.A. vergoed krijgt van haar verzekeraar.
 4. De opdrachtgever vrijwaart JPG Hulsebosch B.V.B.A. van alle aanspraken van schadevergoeding die kunnen ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig danwel onzorgvuldig gebruik van de door JPG Hulsebosch B.V.B.A. aan de opdrachtgever geleverde producten en/of materialen.

 

Artikel XV. Overdracht van rechten en verplichtingen.

De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JPG Hulsebosch B.V.B.A..

 

Artikel XVI. Overig.

 1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze ALV nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze ALV volledig en onverminderd van kracht en van toepassing. JPG Hulsebosch B.V.B.A. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 2. Aan de desbetreffende bepaling(en) komt, wat betreft de inhoud en de strekking, in elk geval een zoveel als mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel XVII. Toepasselijk recht; bevoegde rechter.

Op alle rechtsverhoudingen tussen JPG Hulsebosch B.V.B.A. en de opdrachtgever is het Belgisch recht volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek van toepassing. De Belgische rechter is in alle gevallen exclusief bevoegd in geschillen tussen JPG Hulsebosch B.V.B.A. en de opdrachtgever.

 

Artikel XVIII. Depot.

Deze Algemene Offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden, opgemaakt in oktober 2011, kunt u tevens terugvinden op onze website (www.jpghulsebosch.com) onder “Algemene voorwaarden”.